قله هزار

نام: قله هزار
Hazar peak
ارتفاع: 4470 متر
کشور : ایران
استان : کرمان
شهرستان : راین 
نام محلی:   
 رشته کوه: مرکزی / کوه هزار 
​​​​​​​مشخصه :چکاد استان کرمان
نصب تابلو:            

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

29.512022° N
57.271038° E

utm / wgs84 

40 R
526267 m E
3264746 m N


Add a Comment

امتیاز بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *