ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام:  قله سیالان
sialan peak
ارتفاع:  4175 متر
کشور : ایران
استان : قزوین 
شهرستان : تفت
نام محلی:   
 رشته کوه:البرز غربی 
​​​​​​​مشخصه :چکاد استان قزوین
نصب تابلو:            

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.511683° N
50.698470° E
utm / wgs84 

39 S
473000 m E
4040746 m N


مسیر های دسترسی به قله: 
مسیر شمالی از روستای عسل محله استان مازندران 
مسیر جنوبی از روستای هنیز استان قزوین 
هر دو مسیر در یال غربی قله با هم یکی میشوند و از طریق یال غربی به قله میرسند