ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله عباسعلی

Abasali peak

​​​​​​​ارتفاع: 2290 متر
کشور : ایران
استان : مازندران
شهرستان : سواد کوه 
نام محلی: لاکمر
 رشته کوه: البرز
​​​​​​​مشخصه :  
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

35.963437° N
53.086503° E

utm / wgs84

39 S
688151 m E
3981905 m N