ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله چالون
Chalon peak

​​4516 متر (مبنی اندازه گیری با gps)
کشور : ایران
استان : مازندران
شهرستان : کلاردشت
نام محلی:   
 رشته کوه:البرز
​​​​​​​مشخصه :   
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.382527° N
50.989477° E

utm / wgs84 

39 S
499056 m E

4026377 m N

پناهگاه : قرارگاه ون داربن

نزدیک ترین مرکز امداد :مراکز درمانی شهر کلاردشت

دسترسی به آب :دارد

آنتن دهی موبایل : دارد در حال تقویت شدن

سختی مسیر صعود :

پد نشست بالگرد امداد:

منابع : هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی کلاردشت