ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله گت رز
Gate rez peak
​​​​​​
1597 متر (مبنی اندازه گیری با gps)
کشور : ایران
استان :مازندران
شهرستان : گلوگاه
نام محلی:   
 رشته کوه: البرز
​​​​​​​مشخصه : قله ای جنگلی
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.638739° N
53.799894° E

utm / wgs84 

39S

750326 m E
4058449 m N

نزدیک ترین پناهگاه : ندارد

نزدیک ترین مرکز امداد : مراکز درمانی شهر گلوگاه

دسترسی به آب :

آنتن دهی موبایل : دارد

سختی مسیر صعود : متوسط

پد نشست بالگرد امداد:

منابع : هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی گلوگاه