قله تخت پشت بند

نام: قله تخت پشت بند
Takhte posht band peak
​​​​​​​
ارتفاع: 2780 متر
کشور : ایران
استان : مرکزی
شهرستان : محلات
نام محلی:   تخت پشت بند 
 رشته کوه: مرکزی 
​​​​​​​مشخصه :   
نصب تابلو: 

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

 33.947043° N
 50.376416° E

utm / wgs84 

      39 S     
442377   m E
3756459 m N

تماس امداد: 112 sos


View Larger Map

مسیر های دسترسی به قله: 

علت نام گزاری

.

اطلاعات جامع قله

.

خطر های منطقه

.قله های نزدیک

قله

قله

قله

قله