ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله بزم چال
    Bazmchal peak
​​​​​​​ارتفاع: 3400 lمتر
کشور : ایران
استان : مازندران
شهرستان :  آمل 
نام محلی: بزمچال
 رشته کوه: البرز مرکزی
​​​​​​​مشخصه :اولین قله از مجموع قله های خط راس دوبرار 
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

35.810598° N
52.054754° E

utm / wgs84

39 s 595290 m E
3963454 m N