ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام:  قله سنبران
Senboran peak
​​​​​​​ارتفاع:  4046 متر
کشور : ایران
استان : لرستان
شهرستان :ازنا   
نام محلی:  
 رشته کوه:زاگرس/اشترانکوه
​​​​​​​مشخصه :چکاد استان لرستان
نصب تابلو:   

        

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

33.344187° N
49.288769° E

39 S
340758 m E
3690752 m N

utm / wgs84